Ostrava zpívá gospel


Už desátým rokem vystupuje jak v kostele, tak ostravských kulturních sálech, naprosto neobyÄejný pÄ›vecký sbor. Do kterého se mohou pÅ™ihlásit vÅ¡ichni, kdož rádi zpívají. Jedinou podmínkou pro pÅ™ijetí je dosažený vÄ›k patnácti let. A pÅ™estože se nekonají žádné talentové zkouÅ¡ky, každým rokem se v nÄ›m sejde pestré spoleÄenství lidí napÅ™Ã­Ä sociálními, vÄ›kovými i profesními skupinami. Aby pod vedením zkuÅ¡eného sbormistra vytvoÅ™ili jedineÄné hudební tÄ›leso. Které bÄ›hem pÄ›ti týdnů secviÄí dvouhodinový gospelový program. Se kterým se pÅ™edstaví nadÅ¡enému publiku na adventních koncertech. Poté jeho Äinnost a konÄí a obnoví se opÄ›t až v dalším roce.

Adventní koncert

Kvality tohoto mimořádného amatérského pÄ›veckého tÄ›lesa oceňuje nejen nadÅ¡ené publikum na pÅ™edvánoÄních koncertech, ale rovněž i nominace na Cenu Jantar, která je v tomto regionu udÄ›lována nejrenomovanÄ›jším umÄ›leckým souborům, je toho důkazem. Velké pÅ™ispÄ›ní k tomuto úspÄ›chu pÅ™ináší doprovodná kapela. Která tento sbor každoroÄnÄ› doprovází. Objevuje se v ní Å™ada ostravských profesionálních muzikantů. Ale i Älenové místních kapel a orchestrů. Je to spoleÄné nadÅ¡ení, které v krátkém Äase vytvoří gospelové koncerty, na které vÅ¡ichni rádi vzpomínají. A které pÅ™inášejí do adventního Äasu potÅ™ebný klid a pohodu.

Gospel v kostele

Pokud se rozhodnete tohoto výjimeÄného projektu rovněž zúÄastnit a odreagovat se zpÄ›vem ve sboru nadÅ¡ených, novÄ› získaných přátel, staÄí jediné. Pomocí on-line formuláře se na poÄátku mÄ›síce října zaregistrovat. Protože je maximální kapacita sboru 110 – 170 zpÄ›váků, je tÅ™eba s tím neotálet. PoÄet vystupujících urÄuje velikost sálů, ve kterých se koncerty uskuteÄní. SpoleÄné zkouÅ¡ky bývají bÄ›hem týdne ÄtyÅ™i. A dvÄ› celodenní o víkendu. Mezi nimi si zpÄ›váci odnášejí domácí cviÄení. Na základÄ› zvukových nahrávek tak mohou nacviÄit vÅ¡e potÅ™ebné i ti, kteří neumí Äíst noty. NadÅ¡ení a spoleÄná radost se zpÄ›vu je jejich klíÄem k úspÄ›chu na koncertech Ostrava zpívá gospel.